ÐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN TRANG TRÍ - HOT
ĐÈN CHÙM
ĐÈN ỐP TRẦN
ĐÈN THẢ
đèn chùm thủy tinh

  • Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø700mm PH218-THCN210 PH218-THCN210

   Giá: 1.700.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 8 bóng Ø700mm PH218-THCN210
  • Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø980mm PH218-THCN213 PH218-THCN213

   Giá: 2.580.000 VNĐ
  Đèn chùm trang trí 12 bóng Ø980mm PH218-THCN213
  • Đèn chùm chao pha lê cao cấp Ø780 JN216-024-CCF016 JN216-024-CCF016

   Giá: 7.898.908 VNĐ
  Đèn chùm chao pha lê cao cấp Ø780 JN216-024-CCF016
  • Đèn chùm chao pha lê cao cấp Ø660 JN216-023-CCF009 JN216-023-CCF009

   Giá: 5.123.616 VNĐ
  Đèn chùm chao pha lê cao cấp Ø660 JN216-023-CCF009
  • Đèn chùm chao pha lê cao cấp Ø630 JN216-024-CCF011 JN216-024-CCF011

   Giá: 3.842.712 VNĐ
  Đèn chùm chao pha lê cao cấp Ø630 JN216-024-CCF011
  • Đèn chùm chao pha lê cao cấp Ø648 JN216-024-CCF013 JN216-024-CCF013

   Giá: 5.230.358 VNĐ
  Đèn chùm chao pha lê cao cấp Ø648 JN216-024-CCF013
  • Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø640 JN216-034-CDL045 JN216-034-CDL045

   Giá: 3.320.238 VNĐ
  Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø640 JN216-034-CDL045
  • Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø760 JN216-034-CDL048 JN216-034-CDL048

   Giá: 5.209.010 VNĐ
  Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø760 JN216-034-CDL048
  • Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø600 JN216-034-CDL049 JN216-034-CDL049

   Giá: 3.095.518 VNĐ
  Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø600 JN216-034-CDL049
  • Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø895 JN216-035-CDL056 JN216-035-CDL056

   Giá: 5.070.807 VNĐ
  Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø895 JN216-035-CDL056
  • Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø725 JN216-035-CDL057 JN216-035-CDL057

   Giá: 2.882.034 VNĐ
  Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø725 JN216-035-CDL057
  • Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø780 JN216-035-CDL052 JN216-035-CDL052

   Giá: 4.803.390 VNĐ
  Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø780 JN216-035-CDL052
  • Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø620 JN216-035-CDL053 JN216-035-CDL053

   Giá: 2.988.776 VNĐ
  Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø620 JN216-035-CDL053
  • Đèn chùm nến thủy tinh Ø600 AS-HD8024-5 - Hàng giảm giá tại TPHCM AS-HD8024-5

   Giá: 1.937.000 VNĐ
  Đèn chùm nến thủy tinh Ø600 AS-HD8024-5 - Hàng giảm giá tại TPHCM
  • Đèn chùm thủy tinh gỗ Ø750 AS-HD8094-8 - Hàng giảm giá tại TPHCM AS-HD8094-8

   Giá: 2.431.000 VNĐ
  Đèn chùm thủy tinh gỗ Ø750 AS-HD8094-8 - Hàng giảm giá tại TPHCM
  • Đèn chùm thủy tinh gỗ Ø800 AS-HD8096-8 - Hàng giảm giá tại TPHCM AS-HD8096-8

   Giá: 2.340.000 VNĐ
  Đèn chùm thủy tinh gỗ Ø800 AS-HD8096-8 - Hàng giảm giá tại TPHCM
  • Đèn chùm thủy tinh Ø600 AS-HD8109-5 - Hàng giảm giá tại TPHCM AS-HD8109-5

   Giá: 1.131.000 VNĐ
  Đèn chùm thủy tinh Ø600 AS-HD8109-5 - Hàng giảm giá tại TPHCM
  • Đèn chùm thủy tinh gỗ Ø650 AS-HD8059-5 - Hàng giảm giá tại TPHCM AS-HD8059-5

   Giá: 1.404.000 VNĐ
  Đèn chùm thủy tinh gỗ Ø650 AS-HD8059-5 - Hàng giảm giá tại TPHCM
  • Đèn chùm thủy tinh gỗ Ø600 AS-HD8066-5 - Hàng giảm giá tại TPHCM AS-HD8066-5

   Giá: 1.404.000 VNĐ
  Đèn chùm thủy tinh gỗ Ø600 AS-HD8066-5 - Hàng giảm giá tại TPHCM
  • Đèn chùm thủy tinh gỗ Ø600 AS-HD8064-5 - Hàng giảm giá tại TPHCM AS-HD8064-5

   Giá: 1.404.000 VNĐ
  Đèn chùm thủy tinh gỗ Ø600 AS-HD8064-5 - Hàng giảm giá tại TPHCM
  • Đèn chùm trang trí cao cấp Ø700 TK039/52/6 TK039/52/6

   Giá: 1.656.780 VNĐ
  Đèn chùm trang trí cao cấp Ø700 TK039/52/6
  • Đèn chùm trang trí cao cấp Ø800 TK039/52/12 TK039/52/12

   Giá: 3.531.920 VNĐ
  Đèn chùm trang trí cao cấp Ø800 TK039/52/12
  • Đèn chùm trang trí cao cấp Ø600 TK039/21/6 TK039/21/6

   Giá: 1.373.760 VNĐ
  Đèn chùm trang trí cao cấp Ø600 TK039/21/6
  • Đèn chùm trang trí cao cấp Ø800 TK039/21/12 TK039/21/12

   Giá: 2.312.920 VNĐ
  Đèn chùm trang trí cao cấp Ø800 TK039/21/12
  • Đèn chùm trang trí cao cấp Ø700 TK040/53/6 TK040/53/6

   Giá: 1.505.200 VNĐ
  Đèn chùm trang trí cao cấp Ø700 TK040/53/6
  • Đèn chùm trang trí cao cấp Ø800 TK040/53/12 TK040/53/12

   Giá: 2.823.840 VNĐ
  Đèn chùm trang trí cao cấp Ø800 TK040/53/12
  • Đèn chùm trang trí cao cấp Ø650 TK041/07/6 TK041/07/6

   Giá: 1.467.040 VNĐ
  Đèn chùm trang trí cao cấp Ø650 TK041/07/6
  • Đèn chùm trang trí cao cấp Ø750 TK041/07/12 TK041/07/12

   Giá: 2.935.140 VNĐ
  Đèn chùm trang trí cao cấp Ø750 TK041/07/12
  • Đèn chùm trang trí cao cấp Ø800 TK041/18/6 TK041/18/6

   Giá: 1.646.180 VNĐ
  Đèn chùm trang trí cao cấp Ø800 TK041/18/6
  • Đèn chùm trang trí cao cấp Ø850 TK041/18/12 TK041/18/12

   Giá: 6.292.360 VNĐ
  Đèn chùm trang trí cao cấp Ø850 TK041/18/12
  • Đèn chùm trang trí cao cấp Ø700 TK043/85/6 TK043/85/6

   Giá: 1.818.960 VNĐ
  Đèn chùm trang trí cao cấp Ø700 TK043/85/6
  • Đèn chùm trang trí cao cấp Ø800 TK043/85/12 TK043/85/12

   Giá: 3.718.480 VNĐ
  Đèn chùm trang trí cao cấp Ø800 TK043/85/12
  • Đèn chùm trang trí cao cấp Ø500 TK043/02/6 TK043/02/6

   Giá: 1.526.400 VNĐ
  Đèn chùm trang trí cao cấp Ø500 TK043/02/6
  • Đèn chùm trang trí cao cấp Ø700 TK043/02/12 TK043/02/12

   Giá: 3.057.040 VNĐ
  Đèn chùm trang trí cao cấp Ø700 TK043/02/12
  • Đèn chùm trang trí cao cấp Ø600 TK043/51/6 TK043/51/6

   Giá: 1.295.320 VNĐ
  Đèn chùm trang trí cao cấp Ø600 TK043/51/6
  • Đèn chùm trang trí cao cấp Ø800 TK043/51/12 TK043/51/12

   Giá: 2.588.520 VNĐ
  Đèn chùm trang trí cao cấp Ø800 TK043/51/12
  • Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø650 RS216-053-6026/4 RS216-053-6026/4

   Giá: 3.596.400 VNĐ
  Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø650 RS216-053-6026/4
  • Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø700 RS216-053-6026/6 RS216-053-6026/6

   Giá: 5.394.600 VNĐ
  Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø700 RS216-053-6026/6
  • Đèn chùm thủy tinh nghệ thuật Ø800 AN 3255/10 AN 3255/10

   Giá: 3.005.325 VNĐ
  Đèn chùm thủy tinh nghệ thuật Ø800 AN 3255/10
  • Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø800 AN 3256/6 AN 3256/6

   Giá: 3.205.680 VNĐ
  Đèn chùm thủy tinh cao cấp Ø800 AN 3256/6
 • <<  Trang số: 1  2  >>
  ĐÈN CHUYÊN DỤNG
  LIÊN HỆ - HỖ TRỢ
  Mr Cường

  Hotline: 0911 251 251

  Mr Vĩnh

  Hotline: 098 235 8884

  ĐÈN DOWNLIGHT - ĐÈN LED
  ĐÈN NGOẠI THẤT
  ĐÈN TƯỜNG

  HÀ NỘI 1: 714A Lạc Long Quân, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội (Gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Điện thoại: (024) 3710 0897 Fax: (024) 3 710 0897 
  Hotline: 0904 556 333  * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
  Email: denchauau714@gmail.com
  HÀ NỘI 2: Số 9 ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai )
  Điện thoại: (024) 6325 8401 
  Hotline: 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  CHÍNH SÁCH
  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  MSDN: 0104739878 cấp ngày 09/06/2010 tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
  Tel: 024 62664455 * Fax; 024 37100897
  Hotline: 0911770088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com
  Website: http://www.thegioidendep.vn 

  Hà Nội 1: 714A Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (gần ngã ba Lạc Long Quân - Âu Cơ)
  Email: info@denchauau.vn
  Điện thoại: (024) 3710 0897
  Hotline: 0904 556 333 * 098 235 8884 (Mr. Vĩnh)
   
  Hà Nội 2: Số 9 Ngõ 35 phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội (nằm trên trục đường Liễu Giai)
  Email: xnkanhsang@gmail.com
  Điện thoại: (024) 6325 8401
  Hotline : 0911 251 251 - 0988 836 535 (Mr. Cường) 

  Công ty TNHH Kỹ Thuật và Thương Mại Ánh Sáng (Thế Giới Đèn Đẹp)
  714A Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Hotline: 0911 770 088 * 0988836535
  Email: info@denchaau.vn; xnkanhsang@gmail.com

  21 Tháng Sáu 2021    Đăng Ký   Đăng Nhập 
  Copyright by thegioidendep.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin